Käytännössä yhdessä

Lämpö kiertoon Pohjois-Savossa – hanketta on valmisteltu Pohjois-Savon Energiaklusterin toimijoiden kesken. Hankkeen tavoitteena on edistää polttoon perustumatonta lämmöntuotantoa Pohjois-Savossa ja edistää hiilineutraaliin energiantuotantoon liittyvien tekniikoiden kuten hukkalämpöjen talteenoton, lämmön varastoinnin, lämpöpumpputekniikoiden, geotermisen lämmön hyödyntämisen jne. yleistymistä Pohjois-Savossa. Osana hanketta selvitetään myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia edellä mainittuihin lämmöntuotannon tekniikoihin liittyen.

Energia-alan murroksesta johtuen fossiilisien polttoaineiden (jollaiseksi myös nyt turve luokitellaan) polttoon perustuva energiantuotanto tulee voimakkaasti vähenemään. Pohjois-Savon alueella, missä energia-alan laitevalmistus on osaltaan perustunut keskitettyyn fossiilisia polttoaineita hyödyntävään teknologiaan, on tärkeää löytää korvaavaa liiketoimintaa polttoon perustumattomasta energian tuotannosta ja niihin liittyvistä uusista teknologioista.

Osana hanketta esitellään hankkeen nettisivuilla hiilineutraaleja, erityisesti polttoon perustumattomaan lämmöntuotantoon liittyviä teknisiä ratkaisuita, niiden toteuttajia ja toteutetuista ratkaisuista saatuja kokemuksia. Tavoitteena on tuottaa tietoa kaikkien halukkaiden ja sitä tarvitsevien käyttöön, kuten esimerkiksi kaupunkien, kuntien ja muiden julkisten organisaatioiden päätöksentekijöille, yritysten ja kiinteistöjen omistajille.

Hankkeen tavoite on verkostoida mahdollisimman laajasti Suomessa alalla tutkimustyötä tekevät tahot keskenään. Verkostoitumista varten on perustettu Finnish Heat Circulation Innovation Platform (FINHCIP), jonka toimintaan on tavoitteena koota yhteen verkostoitumaan Suomessa lämpöenergian tuotannon hiilidioksidipäästöjä vähentävän tutkimustoiminnan kanssa tutkimustyötä tekevät organisaatiot (tutkimuslaitokset ja yritykset) keskenään. Platformin jäseniä ja heidän toimintaansa esitellään näiden nettisivujen Yhteistyö sivulla.